De ChristenUnie is voor bomen en parken. Die moeten we beschermen!

Barneveld Schaffelaarsebos 1
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 17 juni 2020 om 20:01

De ChristenUnie is voor bomen en parken. Die moeten we beschermen!

Bomen zijn belangrijke dragers van de groenstructuur. Op de eerste plaats begeleiden bomen de belangrijkste ontsluitingsstructuren in de kern. Ten tweede zijn bomen door hun omvang en uitstraling bepalend voor het karakter van parkgebieden,landgoederen en speciale plekken in de kernen.

Dit is een citaat uit het groenstructuurplan dat in 2011 is vastgesteld.

De ChristenUnie was het daar in 2011 van harte mee eens. We hebben toen actief gelobbyd voor een nieuw groenstructuurplan met een langetermijnvisie en wij staan daar nog steeds achter. Bomen zijn belangrijke voor de leefbaarheid. Bomen zijn groen, maar groen is meer dan bomen. En voor biodiversiteit is  een breder beleid nodig dan alleen een focus op bomen.

Duurzaam, bio divers groen.
Duurzaam, bio divers groen is volgens de ChristenUnie belangrijk voor een prettig leefklimaat in onze gemeente. Volgens de ChristenUnie wordt dat met heel veel beleidsmaatregelen in Barneveld op een goede manier geregeld en niet alleen door de gemeente Barneveld wordt het goed geregeld ook de provincie heeft van het Rijk de taak gekregen om beleid’s en beheersplannen van bezitters van grote natuurparken te controleren op het juist uitvoeren van de natuurbeschermingswet.

Nieuwe natuur in Schaffelaarsebos en Paradijs.
In de beantwoording op onze vragen noemt Lokaal Belang de kapwoede in het Paradijs en het Schaffelaarse bos. Wat we echt zien is, dat natuurbeheerders, met passie voor goed Beheer, een goed plan hebben uitgevoerd om verjonging van deze natuurterreinen te bereiken. Ik wandel regelmatig door deze gebieden en zie daar prachtig ontspruitend groen met heel veel leven met heel veel vogels met heel veel biodiversiteit.

Om dit natuurbeheer af te doen met het woord ‘kapwoede’ laat zien dat lokaal belang wat ons betreft weinig realiteitszin heeft als het gaat om goed natuurbeheer met een brede evenwichtige visie. Kennelijk is een enkele boom belangrijker dan de biodiversiteit van het geheel. 

Het toezicht op het beheer van de natuurterreinen het paradijs en de Schaffelaarse bos is ,zoals dat bedoeld is in de wet, wat ons betreft dan ook in goede handen bij het democratische provinciale bestuur. Het voorstel van lokaal belang om de bebouwde kom grenzen te verleggen, om deze beide terreinen heen, gaat in tegen de doelen van de natuurbeschermingswet. 

De ChristenUnie wil niet dat de gemeente deze provinciale taak om het natuurbeheer te controleren tegen hoge kosten zelf moet gaan uitvoeren.