Bijdrage strategieplan grondstoffen

Zwerfafval.jpg
06 Henry Buitenhuis
Door Henry Buitenhuis op 17 juni 2020 om 19:51

Bijdrage strategieplan grondstoffen

Een omvangrijke, ambitieuze notitie waarin veel onderwerpen genoemd zijn. Lees hier onze bijdrage t.a.v. dit strategieplan.

Ambitie terugdringen restafval
De ChristenUnie is blij met een sterke ambitie in deze strategie nota grondstoffen. Er wordt gestreefd naar 70 kg rest afval per huishouden in 2024 en een betere scheiding van de grondstoffen. We willen dat er nog maar 5% vervuiling is in het gescheiden materiaal.

Keukenafval bij hoogbouw
In het huidige rest afval zit nog 20 kg organische keuken resten. Voor een groot deel komt dat doordat er bij de hoogbouw maar weinig mogelijkheden zijn om het keuken afval gescheiden in te leveren. De ChristenUnie wil maatregelen waardoor juist bij de hoogbouw de mogelijkheden voor het inleveren van keukenresten sterk toenemen.

Zwerfafval
Zwerfafval is een groot probleem langs veel van onze wegen. Zwerfafval bestaat vooral uit PMD. Dat betekent dus dat er veel grondstoffen nodeloos worden weggegooid die tegelijk een groot milieuprobleem vormen. De strategiennota zegt er niets over. De leveranciers van al dat verpakkingsmateriaal en de verpakkingsindustrie is mede oorzaak voor probleem. We vragen van het college een toezegging om actief in gesprek te gaan met winkel bedrijven die veel verpakt materiaal leveren. Het materiaal dat we terug vinden in de bermen. Ook vragen de ChristenUnie dat het college dit ook bespreekt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Oud papier
Het College meldt dat oud papier inzamelen op de huidige wijze niet meer effectief is. Mede daarom stopt de werkwijze van jaren waarbij oud papier opgehaald wordt met medewerking van verenigingen en kerken. Maar dit is op een te laat moment gecommuniceerd met deze partijen. Dit terwijl er jaren lang op een goede manier is samengewerkt. De financiële risico’s die daardoor voor deze partijen ontstaan in 2021 vindt de ChristenUnie te groot. En daarom dienen we de motie in samen met de SGP, BI en Pro98 om de verenigingen in 2021 met een transitievergoeding  te compenseren.

Nieuwe samenwerking met verenigingen
Het college gaat nog in gesprek met verenigingen voor een nieuwe werkwijze. En voor de nieuwe werkwijze willen wij ook wijzen op het zwerfafval. Mogelijk kunnen de verenigingen en kerken betrokken worden bij het terugdringen en opruimen van dit afval. Dan is het geen afval meer, maar wordt het grondstof dat gerecycled kan worden.

Recycling, hergebruik
Op dit moment wordt veel plasticmateriaal gerecycled. Maar de nieuwe producten die daarmee gemaakt worden vinden nog te weinig klanten. Daarom moet de gemeente in het inkoop beleid bewust voorrang geven aan gebruik van recycled plastic.

Milieustraat
Het college meldt dat de milieustraat te klein wordt en u wilt een onderzoek doen naar andere mogelijkheden. De ChristenUnie heeft al eerder gepleit voor mogelijkheden om mini milieu straten dichter bij de mensen te brengen. We vragen van een toezegging dat u meerdere scenario’s ontwikkelt voor mogelijke veranderingen van de milieustraat. Één van die scenario’s hebben we zojuist aangegeven.

De gemeente moet volgens de ChristenUnie voorkomen dat het verplaatsen van de milieustraat een doel redeneringen wordt. We vragen van u dat u meerdere scenario’s onderzoekt en beschrijft en dat u deze scenario’s ook aan de raad voorlegt.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.