Proces rondom cultuurhistorisch beleid graag anders gezien

Kaart cultuurlandschappelijke waarden
02 Peter Spruijt
Door Peter Spruijt op 27 april 2018 om 19:51

Proces rondom cultuurhistorisch beleid graag anders gezien

Het cultuurhistorisch beleid van onze gemeente gaat over het beschermen van waardevolle en karakteristieke landschappen en gebouwen. Bij het verlenen van vergunningen of het opstellen van bestemmingsplannen houdt de gemeente rekening met cultuurhistorische waarden. Concreet gaat het dan om monumenten, archeologie of historische landschappen.

Het beleid hierover was aan een update toe en daarom zijn er 3 kaarten gemaakt om de waarden in onze gemeente weer te geven. Een kaart voor archeologie, een cultuurlandschappelijke kaart en een stedenbouwkundige kaart. Op die kaarten zijn waardevolle gebieden gemarkeerd die moeten worden beschermd.

In de raadsvergadering van 25 april moest de gemeenteraad de kaarten vaststellen en daarbij hebben wij ons stevig verzet tegen het proces. Cultuurhistorie vinden we belangrijk en de kaarten zijn hard nodig, maar toch vinden wij dat er drie zaken niet goed gaan.

  1. De cultuurlandschappelijke kaart is een herziening van de reeds bestaande systematiek van dubbelbestemmingen. Daarbij wordt naast een bestemming zoals bijvoorbeeld 'landbouw' ook de bestemming ‘waarde’ meegegeven om beplanting, verkaveling, openheid of reliëf te beschermen. Het verschil tussen de oude dubbelbestemmingen en de nieuwe kaart was niet in beeld gebracht. Daarom hebben wij de vraag gesteld: waar voegen we waarde toe en waar schrappen we waarde? Voor een goed besluit over de kaarten is dat zeer relevante informatie.
    Vlak voor de raadsvergadering kregen wij toch nog inzicht in de verschillen. De oude dubbelbestemmingen zijn van toepassing op 15% van onze gemeente en de nieuwe kaart op 21%. Een toename, maar opmerkelijker nog: voor een groot deel gaat het om compleet andere gebieden. Er zijn dus ook veel gebieden waar waarde wordt geschrapt! Deze informatie had eerder bekend moeten zijn om een goede afweging te maken over het nieuwe beleid is onze mening. 
    (Zie tevens de afbeelding. Geel = waarde vervalt, Groen = waarde blijft, Blauw = waarde toegevoegd)
  2. In het proces zijn bewoners, ondernemers en grondeigenaren in de gebieden die het betreft niet op de hoogte gebracht van het feit dat hun percelen en woningen op de kaarten zijn gemarkeerd. Oftewel, als de kaarten worden vastgesteld door de gemeenteraad, dan is dat een grote en wellicht onaangename verrassing voor vele inwoners. Want niet alleen kan er waarde worden toegevoegd, waardoor je minder mogelijkheden hebt om te bouwen of verbouwen. Ook is het mogelijk dat waarde wordt geschrapt en bijvoorbeeld de openheid waar je zo op gesteld was niet meer beschermd is. Naar onze mening was het beter geweest als belanghebbenden vooraf waren geïnformeerd en niet achteraf met de neus op de feiten worden gedrukt.

  3. De gevolgen van het vaststellen van de kaarten is nog bij niemand bekend. Niemand kan op dit moment zeggen wat het betekent dat je huis of perceel gemarkeerd is op de kaart. Zonder de gevolgen te kennen kunnen we geen goede afweging maken voor een besluit over de kaarten

Helaas kregen we tijdens de raadsvergadering geen enkele voet aan de grond. Door de andere partijen werd niet gesproken over het onderwerp cultuurhistorie en geen enkele partij heeft gereageerd op de bedenkingen die we in de raadsvergadering naar voren brachten. Ons voorstel om eerst het proces netjes te doorlopen en pas daarna de kaarten vast te stellen kon op geen enkele steun rekenen. Daardoor waren wij genoodzaakt alsnog in te stemmen met de kaarten, want de kaarten op zichzelf zijn nuttig alleen het proces had naar onze mening anders kunnen lopen.

Download hier ons amendement en de verschillenkaart voor cultuurlandschap.

Alle kaarten en het raadsvoorstel zijn te vinden op de gemeentelijke website.