ChristenUnie steunt onderzoek bezwarenprocedure

ChristenUnie steunt onderzoek bezwarenprocedure

Tijdens de raadsvergadering van 27 september heeft de ChristenUnie ingestemd met een onderzoek naar het functioneren van de bezwarenprocedure. Als de gemeente een besluit neemt dat tegen de belangen van burgers in gaat dan kunnen zij bezwaar maken. Mocht dat bezwaar niet gehonoreerd worden dan kunnen ze alleen via een rechtszaak het besluit nog van tafel krijgen. Dit is voor veel mensen een behoorlijke stap. Daarom is het belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in de bezwarenprocedure en er van op aan kunnen dat hun rechten gewaarborgd zijn.

Er zijn verschillende manieren om het vertrouwen in de bezwarenprocedure en in de gemeentelijke overheid te vergroten. Dat vertrouwen hangt namelijk niet alleen af van of iemand gelijk krijgt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat, niet geheel verrassend, het voor mensen heel belangrijk is dat ze zich gehoord voelen. Daarvoor kan het helpen om bezwaarmakers eerst informeel te spreken met als doel er samen uit te komen voordat de zaak voorgelegd wordt aan de bezwarencommissie. Ook belangrijk is een goede uitleg van de procedures, waarin duidelijk wordt dat tijdens de zitting van de commissie ook een ambtenaar van de gemeente uitlegt waarom het bestreden besluit is genomen. Een ander belangrijk punt is dat goed uitgelegd wordt waarom bepaalde termen gebruikt worden. Als er bijvoorbeeld in een brief staat dat het bezwaar niet ontvankelijk is, of als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan dit voor mensen voelen alsof hun bezwaar zo van tafel wordt geveegd. Voor de juridische kant van de zaak kan het echter belangrijk zijn dat deze termen gebruikt worden.

Het is belangrijk dat in het onderzoek wordt gekeken naar de hele bezwarenprocedure. Ons college heeft al veel gedaan om de procedure goed vorm te geven, maar mogelijk kan het beter. In eerste instantie was door CDA, Pro’98 en BurgerInitiatief voorgesteld om het onderzoek te focussen op de rol van de voorzitter van de commissie. In Barneveld is dat namelijk een wethouder terwijl in vrijwel alle andere gemeenten de hele commissie onafhankelijk is. Het idee dat een onafhankelijke voorzitter voor meer rechtszekerheid zorgt en voor meer vertrouwen snappen we wel, maar we zijn er niet van overtuigd dat deze aanname klopt. Het college heeft namelijk aangegeven dat die wethouder ook kan aansturen op andere oplossingen. Daar komt bij dat een wethouder nooit een zaak behandelt waarbij hij/zij zelf actief betrokken is. Daarom konden wij dat voorstel niet steunen. Doordat de indieners het voorstel verbreed hebben, konden we tot elkaar komen en met meerderheid besluiten tot dit onderzoek. We hopen en verwachten dat het bijdraagt aan een groter vertrouwen in de gemeentelijke overheid.