Giften

Gift

Hartelijk dank dat u de ChristenUnie in Barneveld  financieel wil ondersteunen. Met uw bijdrage kunnen we nog meer mensen bereiken hun stem te geven aan het unieke christelijke geluid in Barneveld.

Hoe kunt u geven?

Maak uw gift over op rekeningnummer NL07 INGB 0000 7016 89 t.n.v. ChristenUnie Barneveld.
Onder vermelding van: Uw doel van de gift.

Voor meer informatie over belastingvoordeel bij giften zie hieronder.

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Barneveld
RSIN:                 814984101
KvK-nummer:      08121132

Post- en bezoekadres

Rister 14, 3781 RE Voorthuizen

Doelstelling

  • De doelstelling is verwoord in onze Grondslag.
  • De lokale afdeling stelt zich tot taak deze doelstelling te bevorden en te realiseren in de gemeente Barneveld.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hieronder bij de financiële verantwoording.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier: mensen/bestuur

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Een overzicht van de jaarverslagen vindt u onderaan deze pagina.
Het laatste jaarverslag vindt u hier: jaarverslag 2017

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Een overzicht van de financiële verantwoordingen vindt u onderaan deze pagina.
De laatste financiële verantwoording vindt u hier: Financieel verslag 2022.

Gedeelte in verband met giftenreglement

Het giftenreglement van de landelijke partij wordt overgenomen.

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Er zijn geen giften van boven de  € 1000,00 ontvangen.

Overzicht van bijdragen > €4500

Er zijn geen bijdragen boven de € 4500,00 ontvangen