Aanvaardingsspeech

Aanvaardingsspeech

‘Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.’ Psalm 127, vers 1.

Vrienden,

U heeft zojuist de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. En daar spreekt vertrouwen uit. Vertrouwen dat de Heer de inwoners zegent als wij werken om hen tot zegen te zijn. Natuurlijk, we gaan hard aan de slag voor de leefbaarheid in onze gemeente, om waardevolle zaken te beschermen en verbeteringen te bereiken. Maar dat kunnen we alleen doen, omdat we weten dat de Here God het is die er de zegen over geeft.

Dankbaar mogen we zijn voor de zegen die de Heer gegeven heeft. Vier jaar geleden groeide de ChristenUnie naar zes zetels. En natuurlijk komt er soms wat bij en andere keren gaat er wat van af. Maar als we de uitslagen van de laatste jaren vergelijken met die van ongeveer 30 jaar geleden dan zien we dat de ChristenUnie toch langzaam maar zeker groeit in onze gemeente.

Maar die zetelgroei op zich is niet de zegen. Wat is die zegen dan wel?

Nou, denk dan aan de zaken die we hebben kunnen bereiken doordat we een wethouder hebben. Onze wethouder, Hans van Daalen, heeft zorg en welzijn in zijn takenpakket. De afgelopen jaren werden de taken op dit gebied verschoven van het rijk naar de gemeente. We kunnen stellen dat dit proces onder Hans’ leiding goed verlopen is. Mensen krijgen de zorg of ondersteuning die ze nodig hebben en dat is hen tot zegen. Ook is Hans goed bezig met de lobby om een betere aansluiting te krijgen tussen de A1 en A30. Voor onze bedrijven is dat erg belangrijk. Wij ervaren het als een zegen dat we zo’n capabele wethouder hebben.

Als fractie hebben we een bijeenkomst over schuldenproblematiek georganiseerd met allerlei betrokkenen. Onder meer hebben we naar aanleiding van die avond het College opgeroepen om op regelmatige basis met betrokken organisaties om tafel te gaan over de aanpak van deze problemen. Je kan dan denken aan de woningstichting die snel signaleert dat mensen huurachterstanden opbouwen en die mensen vroegtijdig in aanraking kan brengen met de hulp van het diaconaal netwerk. Zo kan voorkomen worden dat ze in grote schulden vervallen en dat is die mensen tot zegen. 

Zoals u misschien weet, geef ik Maatschappijleer op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. Afgelopen maandag kwam Michael Kulkens in mijn mentorklas vertellen over appen op de fiets. Veel jongeren gebruiken whats app tijdens het fietsen, of ze gebruiken de telefoon om liedjes op te zoeken. Michael Kulkens kwam langs om te vertellen dat zijn zoon, Tommy boy van 13, geschept is door een auto toen hij een liedje op zocht. Hij heeft het ongeluk niet overleefd. Zulke verhalen grijpen je aan. Van veel ouders is het de grootste angst dat hun kinderen iets overkomt. Wij willen verkeersongelukken zo veel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we ons de afgelopen jaren meerdere malen ingezet voor veiligere verkeerssituaties. Denk aan de fietsoversteek bij het Hertespoor en de fietsoversteek bij de Rooseveltstraat van het Valkhof richting Jan Seppenplein. Maar ook hebben we ons ingezet voor een goede fietsverbinding van Voorthuizen naar Barneveld, met name richting de scholen en goede fietsverbindingen richting Veller en de Burgt. Als we het aantal verkeersslachtoffers kunnen terug dringen is dat een zegen.

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De opwarming van de aarde heeft namelijk grote consequenties. Natuurrampen, hongersnoden en ziektes zullen toenemen. Maar ook is het goed om als Nederland minder afhankelijk te worden van de landen waar die brandstoffen vandaan komen. Dankbaar zijn we dat we de afgelopen jaren een meerderheid in de gemeenteraad hebben kunnen vinden die hier een stevige ambitie voor af heeft willen spreken. De gemeente neemt maatregelen om in 2020 voor 20% afhankelijk te zijn van duurzame energie. En in 2050 moet dat 100% zijn.

Mensen zijn sociale wezens. Ze gaan graag met anderen om. Dat willen we graag stimuleren. Op die manier gaan we eenzaamheid tegen, maar het is ook belangrijk dat mensen voor hulp bij elkaar terecht kunnen. De ChristenUnie zet zich er voor in om de sociale samenbinding te vergroten. Zo hebben we de plannen voor nieuwbouw van Dorpshuis het Trefpunt in Voorthuizen en dorpshuis de Koepel in Garderen ondersteund. We vinden het belangrijk dat ouderen voor activiteiten terecht kunnen bij stichting Welzijn Barneveld en dat jongeren lid kunnen worden van een sportclub, ook als hun ouders dat niet kunnen betalen.

Voor de sociale samenhang is het ook belangrijk dat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen als ze dat willen. Te vaak horen we dat jongeren betaalbare woonruimte zoeken in hun eigen dorp, maar die niet kunnen vinden. Wanneer ze in het dorp kunnen blijven wonen bij hun familie en vrienden dan versterkt dit de sociale banden. Verwacht wordt dat de komende jaren steeds meer mensen vanuit Amersfoort hier zullen komen wonen. Mensen die hier geen werk hebben en geen sociale contacten, maar die in Amersfoort geen huis kunnen vinden. Dan is het dus belangrijk om, waar mogelijk, de kansen voor jongeren uit onze gemeente om woonruimte te vinden te vergroten. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van starterswoningen en sociale huurwoningen kunnen eisen opgenomen worden dat mensen hier gebonden zijn. Dat gebeurt nu al, maar laten we er alles aan doen hier nog winst te boeken.

Het samen leven willen we ook stimuleren door duidelijk te maken dat er tijden van rust zijn. Natuurlijk, werken is goed. We willen veel doen voor onze bedrijven, ook om er voor te zorgen dat mensen een baan kunnen vinden. Maar het is ook belangrijk dat mensen samen rust hebben en elkaar kunnen ontmoeten, in de kerk, maar ook door samen tijd door te brengen. De Here God heeft ons geleerd dat er één dag is om uit te rusten van het werk. Wij vinden het belangrijk dat de rustdag deel uit maakt van de Barneveldse cultuur. In de gemeenten om ons heen zien we de winkels op zondag steeds meer open gaan. Wij zullen daar in Barneveld niet aan mee werken. Gelukkig heeft de Barneveldse Middenstandvereniging al aangegeven hier geen behoefte aan te hebben.

Zoals u ziet, we hebben veel kunnen bereiken de afgelopen jaren. En daarbij speelden individuele raadsleden een belangrijke rol. Heimen die zich inzette als fractievoorzitter, maar ook voor bedrijven en werknemers. Henry en Peter die veel bereikt hebben op het gebied van duurzaamheid en zich sterk maken voor genoeg betaalbare woningbouw. Wilma die zich inzet voor ondersteuning van relaties. Jaap met een hart voor boeren, maar ook voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals daklozen. Henk die zich inzet voor veilige oversteekplaatsen en de aanpak van criminaliteit.

We konden zo veel doen, omdat we een grote fractie hebben. We mogen dankbaar zijn dat de fractie door de tijd heen, met wat stijgen en wat dalen, toch langzaam gegroeid is. De ChristenUnie neemt de laatste jaren een veel zichtbaarder plaats in in de Barneveldse samenleving. En we blijven ambitie houden. Daarom willen we graag met een nog sterker team terugkomen. Jullie hebben een mooie lijst van kandidaten samengesteld, waarbij we ervaren kandidaten terug zien. Maar we hebben ook goede nieuwe kandidaten kunnen vinden. Ook mogen we blij zijn dat Hans van Daalen weer bereid is onze wethouder te worden. Hans heeft inmiddels de nodige ervaring en hij heeft de afgelopen jaren bewezen een wethouder te zijn waar je van op aan kan. Hij heeft verstand van zaken en kan goed samenwerken met mensen.  

We hopen dus dat de trend van zetelgroei zich door zet. Niet omdat wij dan lekker op onze zetel kunnen blijven zitten, maar wel omdat we dan veel kunnen bereiken voor het welzijn van onze inwoners. Daarbij weten we dat wij daar voor mogen werken, maar dat de Heer het is die de zegen geeft. Wilt u ons ondersteunen door voor die zegen en voor wijsheid te bidden? Dank u wel.