De fipronil affaire is nog niet voorbij

De fipronil affaire is nog niet voorbij

In de raadsvergadering van 27 september 2017 is er een motie, die door de gehele raad is ingediend, aangenomen waarin het college van B&W wordt opgeroepen 150 duizend euro vrij te maken en te besteden aan de pluimveehouders die getroffen zijn door Fipronil. De gemeenteraad was het er unaniem over eens dat er een financieel gebaar moest komen richting de pluimveehouders. De motie is zonder discussie aangenomen. Hieronder toch onze bijdrage die we hadden voorbereid maar niet uitgesproken.

Bijdrage Fipronil motie

Voorzitter,

De agrarische sector heeft al heel veel meegemaakt aan veeziekten, voedselschandalen, milieu en dierwelzijn misstanden en deze hebben veel impact op de boerengezinnen gehad. Maar het gebruik van fipronil in de pluimvee stal spant de kroon.

De impact bestaat uit:

-de onzekerheid wanneer de stal weer schoon is,                                               

-de financiele onzekerheid of het bedrijf kan blijven voortbestaan,.                     

-de tijd en inspanning  die het kost om de stal en kippen schoon te krijgen,       

-de regelgeving rondom Fipronil gebruik die veel frustraties met zich meebrengt.

Ik kan wel zeggen dat de agrarische sector zoiets ingrijpends en op zo'n grote schaal  niet vaak heeft meegemaakt.

Het gebruik van Fipronil is onderschat. Door de boeren die blij waren dat er een middel tegen bloedluis op de markt was dat echt hielp. Door de overheid die eerst niet in de gaten had dat fipronil  terug te vinden is in de eieren. Hierdoor is het middel zolang en op zo'n grote schaal gebruikt over de gehele wereld.

Het gebruik van Fipronil is verboden maar het gebruik hiervan heeft zulke ingrijpende gevolgen voor de betrokken bedrijven dat je in alle redelijkheid deze niet alleen op deze bedrijven kunt afwentelen. De ChristenUnie vindt dat de overheid hier ook fouten in heeft gemaakt en daarom de helpende hand moet toesteken aan de pluimveehouder. Wij laten dat weten in Den Haag en in Arnhem maar ook hier in Barneveld. De eerste verantwoordelijkheid ligt in Den Haag maar die laat het tot nog toe afweten. Maar wat doet Barneveld?

Financiële hulp

Onze fractie vindt dat de gemeente Barneveld zich heel betrokken opstelt en op allerlei manieren de pluimveehouders ondersteunt. Door een meldpunt in te stellen, regelmatig overleg met de sector en de landelijke overheid en bedrijfsbezoeken. We zijn heel blij met deze ondersteunende houding van de gemeente. Maar wij zoeken ook naar een financiële tegemoetkoming van de gemeente Barneveld, terwijl we beseffen dat de gemeente niet alle kosten  kan vergoeden en ook geen inkomenssteun mag geven. Er  komen meer acties van de grond zoals het glazen huis van het Groenhorst College en de actie van onze bekende bakker. Alles bij elkaar hopen wij dat de financiële tegemoetkoming niet alleen een gebaar zal zijn maar ook wezenlijk verlichting zal geven. Onze fractie is in ieder geval blij met de maatschappelijke betrokkenheid van Barneveld met de getroffen pluimveehouders.

Onze fractie heeft in de afgelopen commissievergadering een aantal suggesties gedaan wat de gemeente zou kunnen doen. Wij blijven vinden dat de bank de eerste is die de boeren moet helpen met een overbruggingskrediet. Wij horen hier heel wisselende verhalen over. Wij roepen het college op om hier een actieve rol in te spelen en dan kan het inzetten van de BBZ( besluit bijstand zelfstandigen) soms net het zetje zijn wat de bank nodig heeft om te helpen. Maar dan moet de rente wel acceptabel zijn en geen 8 % zoals nu. En het kwijtschelden van de gemeentelijke belasting zoals de OZB voor dit jaar is volgens ons geen inkomenssteun maar goed te verdedigen omdat de pluimveestal als onroerend goed de ondernemer niets oplevert maar zwaar geld kost. Dmv. deze motie wil de ChristenUnie het college de financiële ruimte geven om getroffen pluimveehouders te helpen.

Wat doet de ChristenUnie?

Vandaag is het onderwerp Fipronil ook besproken in de provinciale staten van Gelderland. ChristenUnie en SGP hebben hierom gevraagd. Er komt nu ook steun voor de pluimveesector vanuit de Provincie Gelderland.  Dit houdt in dat de provincie  het Poultry Expertise Centre gaat ondersteunen en ook het onderzoek naar de bestrijding van bloedluis. Vooral dit laatste is belangrijk omdat bloedluis de bron van het probleem is. Daarom wil onze fractie het college oproepen om hierbij binnen Food Valley aan te sluiten. Dit om zo een goed werkend middel tegen bloedluis te ontwikkelen, want dat is er nu niet.

Carla Dik van de Tweede Kamer fractie is in Barneveld geweest en heeft enkele bedrijven bezocht. In het debat over Fipronil in de Tweede Kamer heeft zij de werkwijze van de NVWA aan de orde gesteld en hier kritische vragen over aan de staatsecretaris gesteld.

Er zijn al heel veel mooie en goede woorden gesproken maar nu is het tijd voor een financieel gebaar.