Wij steunen de Voedselbank!

voedselbank.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 17 april 2019 om 21:33

Wij steunen de Voedselbank!

Onze fractie is dankbaar voor de inzet die de medewerkers van stichting Hulp aan Elkaar plegen voor de diverse groep van mensen die moeite hebben om rond te komen. Daar zijn alleenstaanden bij, maar ook stellen, mensen met kinderen. Allemaal onze mensen. Ze hebben de voedselbank nodig en daarom steunen wij die. In deze bijdrage leest u op welke manier we dat doen.

Voorzitter,

Barmhartigheid! Dat is één van de belangrijkste waarden die we in de bijbel leren. En dan denken we natuurlijk al snel aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan die een in elkaar geslagen en beroofde man naar een herberg bracht en zijn verblijf en verzorging betaalde. Barmhartigheid is dat mensen voor elkaar zorgen, niet omdat ze er zelf beter van worden of ertoe verplicht worden, maar vanuit een inlevingsvermogen in de zorgen en gebreken die die ander ervaart.

Barmhartigheid is wat de medewerkers van stichting Hulp aan Elkaar drijft. Ze zien mensen die tekort komen, ouders die niet weten hoe ze hun kinderen voldoende kunnen voeden. Deze mensen bieden ze voedselpakketten, kleding als het nodig is en een koffiehoek met gezelligheid.

Onze fractie is dankbaar voor de inzet die de medewerkers van Hulp aan Elkaar plegen voor de diverse groep van mensen die moeite hebben om rond te komen. Daar zijn alleenstaanden bij, maar ook stellen, mensen met kinderen. Allemaal onze mensen.

Soms hebben mensen een steun in de rug nodig. Ook onze gemeente heeft daar duidelijk een rol in, bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van bijstand, mensen naar werk helpen en schuldhulpverlening. Onze fractie draagt er graag aan bij dat dit beleid zo goed mogelijk wordt vorm gegeven. We willen dat mensen zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en hebben daarbij extra oog voor kinderen en jongeren.

We gaan daarbij uit van het credo zelf-samen-gemeente. Daarbij zijn mensen eerst zelf verantwoordelijk voor hun onderhoud, waar noden ontstaan helpen we zo veel mogelijk elkaar en als het nodig is, helpt de gemeente.

Hulp aan Elkaar hoort bij het ‘samen’ van zelf-samen-gemeente. Onze fractie ziet graag dat de gemeente de organisatie ondersteunt als dat nodig is. Dan denken we bijvoorbeeld aan het moment dat er andere huisvesting nodig is. Daarover hebben de coalitiepartijen ook een afspraak gemaakt in het coalitieakkoord. Ook staan we van harte achter de steun die de gemeente al geboden heeft, bijvoorbeeld als het ging om de huidige huisvesting en de aanschaf van de bus.

Voorzitter, alle steun dus voor Hulp aan Elkaar. Maar dat deze motie in stemming wordt gebracht begrijpen we niet.

Allereerst is de vraag wie hier op zit te wachten? Niet de organisatie zelf. Die heeft aangegeven hier niet om gevraagd te hebben. Wel hebben ze aangegeven gesteld te zijn op open contact met de gemeente en dat ze, bijvoorbeeld als het gaat om de nieuwe huisvesting, kijkt naar de gemeente. Op dit punt is het coalitieakkoord duidelijk en is de wethouder goed bezig.

Ten tweede heeft de organisatie aangegeven te hechten aan de onafhankelijke positie. Dat is ook gelijk een reden waarom ze niet gevraagd heeft om een dergelijke subsidie.

Tot slot kwam tijdens de commissievergadering naar voren dat het gevolg van een vaste subsidierelatie kan zijn dat fondsen zich terug trekken. Vanuit de gemeentekas vloeit er dan meer geld richting de organisatie, maar aan de andere kant kan de stroom opdrogen. Daarmee spannen we dus het paard achter de wagen.

Vanuit onze fractie is er dus alle steun voor de rol die Hulp aan Elkaar vervult in onze samenleving. In tegenstelling tot wat de VVD en SGP aangaven tijdens de commissie denken wij niet dat de organisatie zichzelf overbodig kan maken, maar hopen wij dat ze haar belangrijke rol nog lang zal voortzetten.

Dank u voorzitter.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.